ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

February, 2015 ರಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ

ಅಜ್ಜಂಪುರದ ಶ್ರೀ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಇಮೇಜ್
ಆತ್ಮೀಯ ಓದುಗರೇ, ನಮ್ಮೂರಿನ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೋಲುವಂಥ ಇಂತಹದೊಂದು ಇತಿಹಾಸವಿದೆಯೆನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗೇ ಸರಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಜ್ಜಂಪುರದ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವರ ಗುಡಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇಂಥದೇ ವಿವರಗಳಿದ್ದವು.   ಇವನ್ನು ಕೇಳಿತಿಳಿದ, ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಕೆಲವರಾದರೂ ಊರಿನಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಅವೆಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸವಾಗುವುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲ ಕಳೆದ ನಂತರವೇ ಸರಿಯಷ್ಟೆ. ಅಜ್ಜಂಪುರದ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಅಂಥದೊಂದು ರೋಚಕ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಗೆಳೆಯ ಅಪೂರ್ವ ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.  ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಅಧಿಕೃತತೆಯಿದೆಯೆಂದು ಮನವರಿಕೆಯಾದ ನಂತರವೇ, ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬದ್ಧತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಸಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಅಂತೆಯೇ ಮಾಹಿತಿ ಸಹಕಾರ, ಹಾಗೂ  ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ಅಜ್ಜಂಪುರದ  ಶ್ರೀ ಎನ್. ರೇವಣ್ಣ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ, ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.  - ಶಂಕರ ಅಜ್ಜಂಪುರ  ದೂರವಾಣಿ : 99866 72483
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ »A¢£À F PÀxÉ,  PÀxÉAiÀÄAvÉ PÀAqÀgÀÆ EzÉÆAzÀÄ £ÉÊd WÀl£É. CdÓA¥ÀÄgÀzÀ ºÁ®ÄªÀÄvÀzÀ d£ÁAUÀzÀªÀgÀÄ ªÀÄÄUÀ½AiÀÄ ©ÃgÀ…