ಅಜ್ಜಂಪುರದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ನೆನಪು

ಅತ್ಮೀಯ ಓದುಗರೇ,

ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೇಖನ ಅಜ್ಜಂಪುರದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೇಖನವನ್ನು ಸರಕಾರೀ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಬೆಳ್ಳಿಹಬ್ಬ ಮಹೋತ್ಸವ - 2012-13 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಅಜ್ಜಂಪುರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಒದಗಿದ ಅನುಕೂಲಗಳು, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಬಗೆಗಳು ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಓದುವಾಗ ಊರಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಸಾಗಿಬಂದ ದಾರಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತವೆ.

 ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೇಖನವನ್ನು ಗೆಳೆಯ ಶ್ರೀ ಅಜ್ಜಂಪುರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನರು ಸ್ವಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅನುಕರಣೀಯ ನಡೆ. ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ, ಓದುಗರು ಅಜ್ಜಂಪುರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಲೇಖನ, ವಿವರಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಗಳ ಸಹಿತ ಕಳಿಸಲು ಕೋರುತ್ತೇನೆ.  ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂದಿರದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಕಾಲೇಜು ನಡೆಯಿತು. 

ಲೇಖಕರು :

 ಶ್ರೀ ಅಜ್ಜಂಪುರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಎಮ್.ಎ., (ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ.)
 ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘ
 ದೂರವಾಣಿ : ೯೪೮೦೧೫೦೫೪೨
 ಈ ಮೇಲ್ : ajjmalli.1971@gmail.com 

       


 ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ d£À£ÀªÀÅ £ÉÆë¤AzÀ¯Éà PÀÆrgÀÄvÀÛzÉ. EzÀPÉÌãÀÄ ºÉÆgÀvÀ®è £ÀªÀÄä F PÁ¯ÉÃdÄ. CAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10,000 d£À ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀ ªÀÄAqÀ® ¥ÀAZÁ¬ÄwAiÀÄ UÁæªÀÄ MAzÀgÀ°è ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð PÁ¯ÉÃd£ÀÄß DgÀA©ü¹zÀ QÃwð CdÓA¥ÀÄgÀzÀ d£ÀvÉUÉ ¸À®ÄèvÀÛzÉ.

ಅಜ್ಜಂಪುರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆ 
     ¢£ÁAPÀ;26-09-1988 CdÓA¥ÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀzÀ d£ÀjUÉ ¸ÀÄ¢£À, CAzÀÄ CdÓA¥ÀÄgÀzÀ°è ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð PÁ¯ÉÃeï d£Àä vÁ½¢zÀÄÝ vÀjÃPÉgÉ vÁ®ÆQ£À CA¢£À ±Á¸ÀPÀgÁVzÀÝ ²æÃAiÀÄÄvÀ ©.Dgï. ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà£ÀªÀgÀÄ CdÓA¥ÀÄgÀzÀ ²PÀët ¥ÉæëÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ²æÃAiÀÄÄvÀ J.¹ ZÀAzÀæ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ vÀAqÀzÀªÀgÀ C«gÀvÀ ±ÀæªÀÄzÀ ¥sÀ®ªÁV PÀĪÉA¥ÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ¸ÀAAiÉÆÃd£ÉUÉ M¼À¥ÀlÄÖ 1988-89 £Éà ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀð¢AzÀ PÀ¯Á ªÀÄvÀÄÛ ªÁtÂdå «¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ ¸ÀPÁðj ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð PÁ¯ÉÃdÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ ±ÉlÄæ ¹zÀÞ¥Àà ¸ÀPÁðj ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃf£À°è PÁAiÀiÁðgÀA¨sÀ ªÀiÁrvÀÄ.

        ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄV¢zÀÝjAzÀ PÁ¯ÉÃfUÉ «zÁåyðUÀ¼À zÁS¯ÁwAiÀÄ PÉÆgÀvÉ GAmÁ¬ÄvÀÄ, ¥ÀPÀÌzÀ ©ÃgÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀjÃPÉgÉ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉ¢zÀÝ CdÓA¥ÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÀªÉÇ°¹ ±ÀÄ®Ì ¨sÀj¹ PÀgÉvÀgÀĪÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß Hj£À ²PÀët ¥ÉæëÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀzÀÄÝ C¤ªÁAiÀÄðªÁVvÀÄÛ. ©.PÁA ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉzÀªÀgÀ£ÀÄß ©.J ¥ÀzÀ«UÉ ªÀÄgÀÄ ¥ÀæªÉñÀ, ¦.AiÀÄÄ.¹ GwÛÃtðgÁzÀªÀgÀÄ n.¹.ºÉZï vÀgÀ¨ÉÃw ºÉÆA¢ ²PÀëPÀgÀ £ÉêÀÄPÁwUÉ PÁAiÀÄÄwÛzÀÝ AiÀÄĪÀPÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄgÀ£ÀÄß ¥ÀzÀ« PÁ¯ÉÃeïUÉ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¨sÀj¹ £ÉÆAzÀt ªÀiÁr¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ CUÀvÀåvÉ EvÀÄÛ. PÀ¯Á «¨sÁUÀPÉÌ 33 «zÁåyðUÀ¼ÀÄ, ªÁtÂdå «¨sÁUÀPÉÌ 17 «zÁåyðUÀ¼À ¥ÀæªÉñÀzÉÆA¢UÉ  ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¨ÉÆÃzsÀ£Á PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ²æÃAiÀÄÄvÀ ©.JA gÀÄzÀæ¥Àà ¥ÁæZÁAiÀÄðgÀÄ EªÀgÀ ¸ÁgÀxÀåzÀ°è ¥ÁægÀA©ü¸À¯Á¬ÄvÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉà SÁAiÀÄA ¹§âA¢AiÀiÁUÀ° SÁAiÀÄA ¨ÉÆÃzsÀPÀ ªÀUÀðzÀªÀgÁUÀ° E®è¢zÀÝgÀÆ PÉêÀ® 13 d£À CA±ÀPÁ°PÀ G¥À£Áå¸ÀPÀgÀ£ÀÄß £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨ÉÆÃzsÀ£Á ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹zÀ QÃwð PÁ¯ÉÃf£ÀzÁÝVzÉ.

PÀ¯Á¸ÉêÁ ¸ÀAWÀzÀ PÀlÖqÀ
       
 CAwªÀÄ ©.J. ªÉÆzÀ® vÀAqÀªÀÅ ±Éà 100 gÀµÀÄÖ ¥sÀ°vÁA±ÀªÀ£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ EwºÁ¸À, PÁ¯ÉÃfUÉ ¸ÀéAvÀ PÀlÖqÀ«®è¢zÀÝjAzÀ ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃf¤AzÀ MAzÀÄ PÉÆoÀrAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®jUÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÉÆoÀrAiÀÄ£ÀÄß PÀbÉÃj ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÆÃzsÀPÀjUÉ  ¥ÀqÀAiÀįÁVzÀÄÝ ¥ÀƪÁðºÀßzÀ vÀgÀUÀwUÀ¼ÀÄ 11-25 gÀªÀUÉ E°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÀgÀUÀwUÀ¼À£ÀÄß PÀ¯Á¸ÉêÁ ¸ÀAWÀzÀ PÀlÖqÀzÀ°è ©¢j£À vÀnÖUÉUÀ½AzÀ ¥ÀævÉåÃQ¹zÀ, ¥ÀæwzsÀ餬ÄAzÀ PÀÆrzÀ £ÁlPÀ ªÀÄA¢gÀzÀ°è vÀgÀUÀwUÀ¼À£ÀÄß £qɸÀĪÀÅzÀÄ C¤ªÁAiÀÄðªÁVvÀÄÛ.   PÉÆoÀrAiÀÄ ªÉÄïÁÒªÀt vÀUÀr¤AzÀ PÀÆrzÀÄÝ ¥ÉÆÃPÀj ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ vÀUÀr£À ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè ºÉÆqÉzÀÄ QjQj ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ vÀgÀUÀwUÀ¼À°è ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÉ¤¸ÀÄwvÀÄÛ. ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂದಿರದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಕಾಲೇಜು ನಡೆಯಿತು.

PÁ¯ÉÃdÄ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è 1991 gÀªÀUÉ «zÁåyðUÀ¼À ¸ÀASÉå PÀrªÉÄ EzÀÄÝzÀjAzÀ ©ÃgÀÆgÀÄ ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæªÁVvÀÄÛ ¨É¼ÀUÉÎ 9_00 WÀAmÉUÉ ²ªÀ¤ §ÄPÁÌA§Ä¢ ºÀÄt¸ÀWÀlÖ Z˼ÀÄ»jAiÀÄÆgÀÄ «zÁåyðUÀ½UÉ ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ C£Á£ÀÄPÀÆ®ªÉà DVvÀÄÛ. 1991 gÀ°è £ÀqÉzÀ PÁªÉÃj £À¢¤Ãj£À ºÀAaPÉ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è PÀ£ÁðlPÀ §Azï DZÀj¹zÀÝjAzÀ C£ÉÃPÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ Hj£À°èzÀÝ 2 ¨ÁrUÉ PÁgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉgÀ¼ÉtÂPÉ ¨ÉÊPÀÄUÀ¼À°è ©ÃgÀÆgÀÄ£ÀÄß vÀ®Ä¦ ¥ÀjÃPÉë §gÉzÀgÉ PÉ®ªÀgÀÄ ¸ÀPÁ®zÀ°è ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß vÀ®Ä¥À®Ä ¸ÁzÀåªÁUÀzÉ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ «zÁå¨sÁå¸À ªÀåxÀðªÁzÀÄzÀÝ£ÀÄß FUÀ®Æ £ÉÆAzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ £É£À¹PÉƼÀÄîvÁÛgÉ. EzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀUÀAqÀ CA¢£À ¦æ¤ì¥Á®gÀÄ ²æà ©. PÉÆmÉæ±À¥Àà EªÀgÀ ¥Àj±ÀæªÀÄ¢AzÀ 1992 £Éà ¸Á°¤AzÀ F PÁ¯ÉÃfUÉ ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæªÀÅ ªÀÄAdÆgÁ¬ÄvÀÄ.

£Á®ÄÌ PÉÆoÀrUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀiÁðt
1992 gÀ DUÀ¸ïÖ£À°è ¸ÀPÁðgÀªÀÅ PÀ£ÀßqÀ, EAVèÃµï ªÀÄvÀÄÛ gÁdå±Á¸ÀÛç «¨sÁUÀUÀ½UÉ vÀ¯Á M§âgÀÄ SÁAiÀÄA G¥À£Áå¸ÀPÀgÀ£ÀÄß £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrvÀÄ, ºÀAvÀ ºÀAvÀªÁV ¦ÃoÉÆÃ¥ÀPÀgÀt, UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ½UÉ ¥ÀĸÀÛPÀ ««zsÀ ªÀµÀðUÀ¼À°è C£ÀÄzÁ£À ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀAvÉ MzÀV¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÀéAvÀ ¸ÀܼÀ«®è¢zÀÝjAzÀ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÉêÀ® ©ÃgÀÄUÀ¼À°è ¨sÀzÀæªÁV Ej¸ÀĪÀÅzÉà MAzÀÄ PÉ®¸ªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï, ªÀÄAqÀ¯ï ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¸ÀºÀPÁgÀ ºÁUÀÆ ¥Àæw «zÁåyðUÀ½AzÀ ¥ÀqÉzÀ ªÀAwUɬÄAzÀ £Á®ÄÌ PÉÆoÀrUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.
 PÀlÖqÀzÀ ¤ªÀiÁðtzÀ°è J£ï.J¸ï.J¸ï «zÁåyðUÀ¼À zÉÊ»PÀ ±ÀæªÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà «zÁåyðAiÀÄÄ EAzÀÄ ªÀÄgÉw®è. PÁ¯ÉÃdÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁV 5 ªÀµÀðUÀ¼ÁzÀgÀÄ EªÀµÉÖ PÁ¯ÉÃf£À D¹ÛUÀ¼ÁVzÀÄÝ.

1992-93 £Éà ¸Á°£À°è «zÁåyðUÀ¼À MvÁÛAiÀÄzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À ¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°è ¥ÁægÀA©ü¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

1993-94 £Éà ¸Á°£À°è «zÁåyðUÀ¼À ¸ÀAWÀzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÁægÀA©ü¹zÀÄÝ UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀzÀ «zÁåyðUÀ¼À°è £ÁAiÀÄPÀvÀé UÀÄt ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁzÀÝgÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀĪÉà E®è. 

ಪ್ರಸ್ತುತ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ 
ªÀÄAqÀ® ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ 3 JPÀgÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è FV£À ¸ÀĸÀfÓvÀ PÀlÖqÀ GzÁÏl£ÉUÉÆAqÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ 9 G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ 31 Cwy G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ 8 ªÀÄA¢ ¨ÉÆÃzsÀPÉÃvÀgÀ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ««zsÀ PÉÆøïðUÀ¼À°è 700 «zÁåyðUÀ¼ÀÄ C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £É£ÉzÀgÉ CAzÀÄ ªÉƼÀPÉAiÉÆqÉzÀÄ £É¯É¤®è®Ä PÀµÀÖ¥ÀqÀÄwzÀÝ PÁ¯ÉÃdÄ EAzÀÄ §ÈºÀvï ºÉªÀÄägÀªÁV ¨É¼É¢zÀÄÝ ¸Á«gÁgÀÄ «zÁåyðUÀ½UÉ eÁÕ£Ádð£É ªÀiÁr¹ zÁj¢Ã¥À vÉÆÃj¹zÉ. PÁ¯ÉÃf£À «zÁåyðUÀ¼ÀÄ EAzÀÄ gÁeÁåzÀåAvÀ ²PÀëPÀgÁV, G¥À£Áå¸ÀPÀgÁV, ¥ÁæZÁAiÀÄðgÁV PÉ.J.J¸ï. D¢üPÁjUÀ¼ÁV, ªÀQîgÀÄ, £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ ªÀÄwÛvÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß C®APÀj¹gÀÄvÁÛgÉ.  GvÀÛªÀÄ ¥ÀæeÉUÀ¼À ¤ªÀiÁðtzÀ°è zÁj¢Ã¥À vÉÆÃjzÀ £À£Àß PÁ¯ÉÃf£À »A¢£À ªÀÄvÀÄÛ FV£À J¯Áè G¥À£Áå¸ÀPÀ ªÀUÀðzÀªÀjUÀÆ £À£Àß ¥ÀæuÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀįÁgÉ.
                                                               
                                         ಬೆಳ್ಳಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು 


ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಈ ಬ್ಲಾಗ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

87. ಬಂಗಾರದ ಭರವಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಹಣ್ಣೆ ಗುಡ್ಡ

90. ಹುಳಿಯಾದರೂ ಚೇಣಿಗೂ ಸೇರಬಲ್ಲ ಹುಣಿಸೆ