ಅಜ್ಜಂಪುರದ ಶ್ರೀ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಆತ್ಮೀಯ ಓದುಗರೇ,
ನಮ್ಮೂರಿನ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೋಲುವಂಥ ಇಂತಹದೊಂದು ಇತಿಹಾಸವಿದೆಯೆನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗೇ ಸರಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಜ್ಜಂಪುರದ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವರ ಗುಡಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇಂಥದೇ ವಿವರಗಳಿದ್ದವು.   ಇವನ್ನು ಕೇಳಿತಿಳಿದ, ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಕೆಲವರಾದರೂ ಊರಿನಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಅವೆಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸವಾಗುವುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲ ಕಳೆದ ನಂತರವೇ ಸರಿಯಷ್ಟೆ.
ಅಜ್ಜಂಪುರದ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಅಂಥದೊಂದು ರೋಚಕ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಗೆಳೆಯ ಅಪೂರ್ವ ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.  ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಅಧಿಕೃತತೆಯಿದೆಯೆಂದು ಮನವರಿಕೆಯಾದ ನಂತರವೇ, ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬದ್ಧತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಸಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಅಂತೆಯೇ ಮಾಹಿತಿ ಸಹಕಾರ, ಹಾಗೂ  ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ಅಜ್ಜಂಪುರದ  ಶ್ರೀ ಎನ್. ರೇವಣ್ಣ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ, ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 
- ಶಂಕರ ಅಜ್ಜಂಪುರ 
ದೂರವಾಣಿ : 99866 72483
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CdÓA¥ÀÄgÀzÀ ²æà ©ÃgÀ°AUÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£À

±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ »A¢£À F PÀxÉ,  PÀxÉAiÀÄAvÉ PÀAqÀgÀÆ EzÉÆAzÀÄ £ÉÊd WÀl£É. CdÓA¥ÀÄgÀzÀ ºÁ®ÄªÀÄvÀzÀ d£ÁAUÀzÀªÀgÀÄ ªÀÄÄUÀ½AiÀÄ ©ÃgÀ¥Àà zÉêÀgÀ ¥ÀgÀªÀÄ ¨sÀPÀÛgÀÄ. F ©ÃgÀ¥Àà zÉêÀjUÉ MPÀ̯ÁV £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀªÀgÀÄ, £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ §AzÀªÀgÀÄ. F ©ÃgÀ¥Àà zÉêÀgÀÄ K¼ÀÆgÀÄ §ÄqÀPÀlÄÖ ©ÃgÀ¥Àà zÉêÀgÀÄUÀ¼À°è MAzÀÄ. vÁ½ÃPÀmÉÖ, ²ªÀ¤, ªÀÄÄUÀ½, vÀqÀUÀ, UÀrúÀ½î, C£ÀĪÀ£ÀºÀ½î ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉƯÁè¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄUÀ¼À°è ¥Àæw UÁæªÀÄPÉÌ M§âgÀAvÉ F ©ÃgÀ¥Àà zÉêÀgÀÄ EzÁÝgÉ. F K¼ÀÄ d£À ©ÃgÀ¥ÀàzÉêÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CtÚvÀªÀÄäA¢gÀÄ. PÉÆ£ÉAiÀÄ vÀªÀÄä ºÀÄaÑÃgÀ¢ªÀÄätÚ JA§ ©ÃgÀ¥Àà zÉêÀgÀÄ £ÀªÀÄä PÀxÉAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀ. F ©ÃgÀ¥ÀàzÉêÀgÀÄUÀ¼ÀÄ JµÉÆÖà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À »AzÉ DV ºÉÆÃzÀ «ÃgÀ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ, C¥ÀæwªÀÄ PÀ°UÀ¼ÀÄ. F «ÃgÀgÀÄ ±ËAiÀÄð-zsÉÊAiÀÄð- ªÀÄÄ£ÀÄßUÀÄΪÀ £ÁAiÀÄPÀvÀé UÀÄtUÀ½AzÁV zÀAvÀPÀxÉAiÀiÁzÀgÀÄ.

ªÉÄÃ¯É w½¹gÀĪÀ UÁæªÀÄ UÀ¼À ©ÃgÀ¥Àà zÉêÀgÀÄUÀ¼ÀÄ EAxÀªÀgÉà d£ÀgÀ ¦æÃw-¨sÀQÛ ¥ÁgÀªÀÄåUÀ½AzÁV ©ÃgÀ°AUÉñÀégÀgÁV ¥ÀÆf¸À®àlÖgÀÄ. CdÓA¥ÀÄgÀzÀ°è £É¯ÉPÀAqÀ (!) ºÀÄaÑÃgÀ¢ªÀÄätÚ ©ÃgÀ¥Àà zÉêÀgÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀ°è PÉÆ£ÉAiÀĪÀ£ÀÄ FvÀ. ªÀÄÄUÀ½ UÁæªÀÄ FvÀ£À ªÀÄÆ®¸ÁÜ£À. CdÓA¥ÀÄgÀ-ªÀÄÄUÀ½ JgÀqÀÆ Hj£À ºÁ®ÄªÀÄvÀ¸ÀÜgÀÄ F ©ÃgÀ¥Àà zÉêÀjUÉ MPÀ̯ÁV £ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. ªÀÄÄUÀ½AiÀÄ°èzÀÝ zÉêÀgÀ£ÀÄß (ºÉÆgÀqÀĪÀ zÉêÀgÀÄ)CdÓA¥ÀÄgÀPÉÌ PÉ®¸À PÁAiÀÄðUÀ½UÉ vÀAzÀÄ ¥ÀÆf¹ vÀªÀÄä PÉ®¸À PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄÄUÀ½AiÀĪÀjUÉ »AwgÀÄV¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ »AzÉ JµÉÆÖà zÀ±ÀPÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÉAiÉÄà £ÀqÉzÀħA¢vÀÄÛ. PÉ®ªÉǪÉÄä CdÓA¥ÀÄgÀzÀªÀgÀÄ zÉêÀgÀ£ÀÄß »AwgÀÄV¸À®Ä vÀqÀªÀiÁrzÀgÉ ªÀÄÄUÀ½AiÀĪÀgÉà §AzÀÄ PÉÆAqÉÆAiÀÄÄåwÛzÀÝgÀÄ. CzÀgÀ°è ¥ÉÊ¥ÉÆÃnAiÉÄãÀÆ EgÀ°®è.
²æà ©ÃgÀ°AUÉñÀégÀ
CdÓA¥ÀÄgÀzÀ ªÀÄÆgÀÄ vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄUÀ¼À »AzÉ (FVgÀĪÀ vÀ¯ÉªÀiÁj£ÀªÀgÀ CdÓA¢gÀÄ M¼ÉîAiÀÄ ¥ÁæAiÀÄzÀ°ègÀĪÁUÀ) CAzÀgÉ E¥ÀàvÀ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è CdÓA¥ÀÄgÀzÀ ºÁ®ÄªÀÄvÀ¸ÀÜ §AzsÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁAiÀÄðPÁÌV ªÀÄÄUÀ½¬ÄAzÀ ©ÃgÀ¥ÀàzÉêÀgÀ£ÀÄß vÀA¢zÀÝgÀÄ. PÁgÀuÁAvÀgÀUÀ½AzÀ »AwgÀÄV¸À¯ÁUÀ°®è. DUÀ ªÀÄÄUÀ½AiÀÄ EªÀgÀ §AzsÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ zÉêÀgÀ£ÀÄß »AwgÀÄV¸À®Ä PÉýPÉÆAqÀgÀÄ. CdÓA¥ÀÄgÀzÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä PÉ®¸À PÁAiÀÄð ªÀÄÄV¢®è; ¸ÀzÀåPÉÌ PÉÆqÀ®Ä DUÀĪÀÅ¢®è JAzÀgÀÄ. ªÀÄÄUÀ½AiÀĪÀgÀÄ £ÁªÀÅ zÉêÀgÀÄ PÉÆqÀzÉ  ºÉÆÃUÉÆîè JAzÀgÀÄ. CdÓA¥ÀÄgÀzÀªÀgÀÄ f¢ÝUÉ ©zÀݪÀgÀ ºÁUÉ £ÁªÉà zÉêÀgÀ£ÀÄß ElÄÖPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ PÉÆqÉÆÃ®è ºÉÆÃV JAzÀgÀÄ. »ÃUÉ ªÀiÁwUÉ ªÀiÁvÀÄ ¨É¼ÉzÀÄ WÀµÀðuÉAiÀiÁV CdÓA¥ÀÄgÀzÀ¯Éèà ¸ÀzÀj ©ÃgÀ¥Àà zÉêÀgÀÄ G½¬ÄvÀÄ.
       ªÀÄÄUÀ½ UÁæªÀÄzÀ F ©ÃgÀ¥Àà zÉêÀgÀ MPÀÌ°£ÀªÀgÀÄ CdÓA¥ÀÄgÀzÀ°èzÀÝ zÉêÀgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä MAzÀÄ ¸ÀAZÀÄ gÀƦ¹zÀgÀÄ. CzÀgÀAvÉ FUÀ ºÁ° EgÀĪÀ ©ÃgÀ°AUÉñÀégÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®¨sÁUÀQÌgÀĪÀ ©ÃgÀ¥Àà zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ°è ªÀÄÄUÀ½ UÁæªÀÄzÀ E§âgÀÄ UÀAqÀ¸ÀgÀÄ C¥ÀjavÀgÀAvÉ §AzÀÄ MAzÀÄ gÁwæ ªÀÄ®VzÀgÀÄ. ©ÃgÀ¥ÀàzÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ°è CdÓA¥ÀÄgÀzÀ ¥ÀlÖzÀ ©ÃgÀ¥Àà zÉêÀgÀÄ CAzÉà EvÀÄÛ. CzÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀÄÄUÀ½AiÀÄ ºÉÆgÀqÀĪÀ zÉêÀgÀ£ÀÄß EnÖzÀÝgÀÄ.  C®èzÉ UÀÄrAiÀÄ ¥ÁæPÁgÀzÀ°è CdÓA¥ÀÄgÀzÀ MPÀÌ°£ÀªÀgÀÄ ¸ÀgÀ¢AiÀÄAvÉ PÁªÀ®Ä PÁAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. PÁªÀ°£ÀªÀgÀÄ F E§âgÀÄ ºÉƸÀ§gÀ ¥ÀƪÁð¥ÀgÀ w½AiÀÄĪÀ UÉÆÃfUÉ ºÉÆÃUÀ°®è. ªÀÄÄUÀ½¬ÄAzÀ §A¢zÀÝ F E§âgÀÄ ¸ÀjºÉÆwÛ£À°è JzÀÄÝ vÀªÀÄÆäj£À ©ÃgÀ¥ÀàzÉêÀgÀ£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛ MAiÀÄÝgÀÄ. ¥ÀƪÀðAiÉÆÃd£ÉAiÀÄAvÉ ªÀÄÄUÀ½UÉ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è ºÉ§ÆâgÀÄ-PÁnUÀ£ÉgÉ £ÀqÀÄªÉ vÉÆÃlzÀ eÁUÀzÀ°è UÀÄAr vÉÆÃr zÉêÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄaÑlÖgÀÄ.
  CdÓA¥ÀÄgÀzÀ ¨sÀPÀÛjUÉ ªÀÄÄR¨sÀAUÀªÁVvÀÄÛ! PÉÆÃnð£À DzÉñÀzÀ PÀÄjvÀÄ ZÀZÉð £ÀqɬÄvÀÄ. MAzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ ¸À¨sÉ £Àqɹ, ªÀÄÄUÀĽ¬ÄAzÀ vÀAzÀ ©ÃgÀ¥ÀàzÉêÀgÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß AiÀÄxÁªÀvï ±Á¸ÉÆÛçÃPÀÛªÁV ¥ÀAZÀ¯ÉÆúÀzÀ°èè ªÀiÁr¹, vÀªÀÄä EµÀÖ zÉʪÀzÀ ªÉÄðzÀÝ ªÉÆzÀ°£À J¯Áè PÀªÀZÀ, ¥Àæ¨sÁªÀ½UÀ¼À£ÀÄß ºÁQ, GvÀìªÀ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÆ® ¦ÃoÀzÀ ªÉÄÃ¯É ElÖgÀÄ. CzÉà zÉêÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄUÀ½AiÀĪÀjUÉ »A¢gÀÄV¹zÀgÀÄ. F ¥Àæ¸ÀAUÀ §AiÀįÁUÀ®Ä §ºÀ¼À ¢£À »rAiÀÄ°®è. MªÉÄä ªÀÄÄUÀ½AiÀÄ ¨sÀPÀÛgÀÄ CdÓA¥ÀÄgÀzÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ©ÃgÀ¥Àà zÉêÀgÀ£ÀÄß C¥ÀàuÉ PÉýzÁUÀ ¸ÀjAiÀiÁV C¥ÀàuÉAiÀiÁUÀ°®èªÀAvÉ.  C°è£À ¥ÀÆeÁj C£ÀĪÀiÁ£ÀUÉÆAqÀÄ ¨É½î PÀªÀZÀ vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ CdÓA¥ÀÄgÀzÀªÀgÀ µÀqÀåAvÀæ w½¬ÄvÀÄ! EzÀÄ ºÉƸÀ «UÀæºÀ, ºÉƸÀ zÉêÀgÀÄ JAzÀÄ Hj£ÀªÀjUÉ w½¹zÀ. CA¢¤AzÀ F ºÉÆwÛ£ÀªÀgÉUÉ CdÓA¥ÀÄgÀzÀ ©ÃgÀ¥Àà zÉêÀgÀ MPÀÌ°£ÀªÀjUÉ JµÉÖà DzÀgÀÆ PÀ¼Àî MPÀÌ°£ÀªÀgÀÄ JA§ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ¦æÃw¬ÄAzÀ gÉÃV¸À®Ä ºÉüÀÄvÁÛgÉ. FUÀ ªÀÄÄUÀ½-CdÓA¥ÀÄgÀzÀ §AzsÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÁV ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ UÁqsÀªÁV ¨É¸ÉzÀÄPÉÆArªÉ.
ªÀÄÄUÀ½AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÉÛ CdÓA¥ÀÄgÀzÀ §AzsÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆ£ÉAiÀÄ ¸À®ªÉA§AvÉ zÉêÀgÀ£ÀÄß PÉýzÀgÀÄ. CdÓA¥ÀÄgÀzÀªÀjUÉ ¢UÀãçªÉÄ zÉêÀgÉà E®è ! PÉÆqÉÆÃzÉ°è ? ªÀÄÄUÀ½AiÀĪÀgÀ ªÀÄÄAzÉ £ÁaPɬÄAzÀ PÉÊZÉ°èzÀgÀÄ. CdÓA¥ÀÄgÀzÀ MPÀÌ°£ÀªÀjUÉ K£ÉÆà ¸ÀAa£À ªÁ¸À£É §rzÀÄ D ¢£À E§âgÀÄ C¥ÀjavÀgÉà F PÉʪÁqÀ £ÀqɹgÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ Hj£À ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ® PÁ®ÄzÁjUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄQzÀgÀÄ. PÉÆ£ÉUÉ ªÀÄÄUÀ½UÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ºÉ§ÆâgÀÄ PÁnUÀ£ÉgÉ zÁjAiÀÄ°è MAzÀÄ eÁUÀzÀ°è ºÉƸÀ ªÀÄtÄÚ ©zÀÄÝzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr C£ÀĪÀiÁ£ÀªÁV D eÁUÀªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹zÀgÀÄ D eÁUÀzÀ°èzÀÝ UÀÄArUÉ ªÀÄÄaѹzÀ ¸ÉÆÃUÉ ¸Àj¹zÁUÀ ©ÃgÀ¥ÀàzÉêÀgÀ£ÀÄß §aÑnÖgÀĪÀÅzÀÄ PÁt¹vÀÄ! D zÉêÀgÀ£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛ ²ªÀ¤AiÀÄ MqÉAiÀÄgÀ PÀjAiÀÄ¥Àà£ÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀA¢lÄÖPÉÆAqÀgÀÄ. ªÀÄÄUÀ½AiÀÄ §AzsÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ¹nÖUÉzÀÝgÀÄ. K£Éà DzÀgÀÆ zÉêÀgÀ£ÀÄß »AwgÀÄV¸ÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀ, K£ÁUÀÄvÉÆÛà £ÉÆÃqÉÆÃt JAzÀÄ EzÀ£ÀÄß ¸ÀªÁ¯ÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. ªÀÄÄUÀ½AiÀÄ ©ÃgÀ¥ÀàzÉêÀgÀ ¨sÀPÀÛgÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É PÀĽvÀÄPÉƼÀî°®è. 1910gÀ°è £À.gÁ. ¥ÀÄgÀzÀ°èzÀÝ  PÉÆÃnðUÉ ªÉÆgÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ. PÉÆÃmïð ¸ÀzÀj ©ÃgÀ¥ÀàzÉêÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄUÀ½AiÀĪÀjUÉ »AwgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ DzÉñÀ ¤ÃrvÀÄ. CdÓA¥ÀÄgÀzÀªÀgÀÄ zÉêÀgÀ£ÀÄß »AwgÀÄV¸À®Ä MAzÀÄ wAUÀ¼À PÁ¯ÁªÀPÁ±À PÉýPÉÆAqÀgÀÄ.
       E¢µÀÄÖ CdÓA¥ÀÄgÀzÀ ¥ÀlÖzÀ zÉêÀgÀ ¸À¤ß¢üAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÉÆgÀqÀĪÀ zÉêÀgÀ PÀxÉ. ºÉÆgÀqÀĪÀ zÉêÀgÀÄ §®QÌzÀÄÝ PÀÄzÀÄgÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É «ÃgÁªÉñÀ¢AzÀ ¨sÀfð »r¢gÀĪÀAvÉ PÁt¸ÀÄvÀÛzÉ. JqÀPÉÌ CdÓA¥ÀÄgÀzÀ ¥ÀlÖzÀ zÉêÀgÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÉ. JgÀqÀÄ zÉêÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß JwÛ ¸ÁV¸À®Ä ¥À®èQÌAiÀÄ ªÉÄðqÀ®Ä C£ÀĪÁUÀĪÀAvÉ ªÀÄgÀzÀ ¦ÃoÀUÀ¼À ªÉÄðªÉ.
E£ÉÆßAzÀÄ ¸ÁégÀ¸ÀåPÀgÀ ¥Àæ¸ÀAUÀ gÉÃtÄPÀgÀ GzÀãªÀ
        1991 gÀ°è  CdÓA¥ÀÄgÀzÀ ²æà §¸ÀªÉñÀégÀ PÀ¯Áåt ªÀÄA¢gÀ GzÁÏl£ÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. CzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ©ÃgÀ°AUÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ²æà gÉêÀt¹zÉÞñÀégÀ zÉêÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁ®ÄªÀÄvÀzÀ ¨sÀPÀÛgÀ PÉÆÃjPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ  ¨Á¼ÉºÉÆ£ÀÆßj£À »A¢£À gÀA¨sÁ¥ÀÄj ²æÃUÀ¼ÁzÀ ²æà gÀÄzÀæªÀÄĤ ¸Áé«ÄfAiÀĪÀgÀÄ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀÝgÀÄ.  gÉÃtÄPÀgÀ ¥ÀæwµÁ×¥À£É £À«ÄäAzÀ DUÀ¨ÉÃQvÀÄÛ. ¤ÃªÉ ¥ÀæwµÁ×¥À£É ªÀiÁrPÉÆAr¢ÝÃj. JA¢zÀÝgÀÄ. ¸ÀªÀiÁdzÀ ªÀÄÄRAqÀgÀÄ K£ÉÆà MAzÀÄ ¸À§Æ§Ä ºÉýzÀÝgÀÄ.
        DzÀgÉ ²æà gÉêÀt¹zÉÞñÀégÀ C°AiÀiÁ¸ï gÉÃtÄPÀgÀ ¥ÀæwµÁ×¥À£ÉAiÀÄzÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÀxÉ. ©ÃgÀ°AUÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ £À«ÃPÀgÀtzÀ UÉÆÃ¥ÀÄgÀzÀ ªÉÄðqÀ®Ä gÉêÀt¹zÉÞñÀégÀ ¥ÀæwªÉÄ ¨ÉÃPÉAzÀÄ ²ªÀªÉÆUÀÎzÀ°èzÀÝ PÀqÀÆj£À UÉÆëAzÀ¥Àà J£ÀÄߪÀªÀgÀ°è Hj£ÀªÀgÀÄ «£ÀAw¹PÉÆArzÀÝgÀÄ. UÉÆëAzÀ¥Àà ¸ÀPÁðj £ËPÀjAiÀÄ°èzÀݪÀgÀÄ. «±ÀéPÀªÀÄð d£ÁAUÀzÀ ²°àAiÉƧâjUÉ gÉêÀt¹zÉÞñÀégÀ ¥ÀæwªÉÄ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä PÉýPÉÆAqÀgÀÄ. ¥ÀæwªÉÄAiÀÄÄ ¹zÀÞªÁ¬ÄvÀÄ. Hj£À d£À ¥ÀæwªÉÄAiÀÄ£ÀÄß vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÀÄ. ²°àUÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ ¸ÉÆUÀ¸ÁzÀ PÀ°è£À «UÀæºÀ vÀAiÀiÁgÁVvÀÄÛ. ²°à DZÁAiÀÄðgÀÄ £ÉÆÃr F «UÀæºÀ ±Á¸ÀÛç¥ÀæPÁgÀªÁV PÉwÛzÉÝãÉ. EzÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ¥ÀÆeÁºÀðªÁV ¥ÀæwµÁצ¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀgÀÄ. CdÓA¥ÀÄgÀzÀªÀjUÉ UÉÆÃ¥ÀÄgÀzÀ ªÉÄðqÀ®Ä MAzÀÄ ¥ÀæwªÉÄ ¨ÉÃQvÀÄÛ, DzÀgÉ E°è ¹zÀÞªÁVgÀĪÀÅzÀÄ ¥ÀæÀæwµÁ×¥À£É ªÀiÁr ¥ÀÆf¸À¨ÉÃPÁzÀ «UÀæºÀ. «¢ü E®èzÉ J¯Áè zÉʪÉÃZÉÒ JAzÀÄ w½zÀÄ gÉêÀt¹zÉÞñÀégÀ ¸Áé«ÄAiÀÄ£ÀÄß dAUÀªÀÄ CAiÀÄå£ÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ ¥ÀæwµÁצ¹zÀgÀÄ. ¥Á¥À! UÉÆëAzÀ¥Àà JA§ ¥ÀÄuÁåvÀä ¤vÀå ¥ÀÆeÉAiÀÄ ªÉZÀÑPÁÌV »nÖ£À VgÀt ºÁQ¹ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É JAzÀgÀAvÉ. ©ÃgÀ°AUÉñÀégÀ zÉêÀgÀ£ÀÄß ºÁ®ÄªÀÄvÀzÀ ¥ÀÆeÁjUÀ¼É ¥ÀÆf¸ÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ Hj£À d£À ªÀÄvÉÛ ¤ªÀÄUÉÃPÉ F ºÉÆgÉ JAzÀÄ £ÀAiÀĪÁV wgÀ¸ÀÌj¹ HjUÉ §AzÀÄ gÉÃtÄPÀgÀ ¥ÀÆeÉUÉAzÀÄ M§â dAUÀªÀÄgÀ£ÀÄß £ÉëĹzÀgÀÄ. F ºÉÆwÛ£ÀªÀgÉUÀÆ dAUÀªÀÄ CAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ ¥ÀÆf¸ÀÄwÛzÁÝgÉ.

CdÓA¥ÀÄgÀzÀ ©ÃgÀ¥ÀàzÉêÀgÀ ªÀÄ»ªÉÄAiÀÄ£ÀÄß £ÀA© zÉÊ»PÀ-ªÀiÁ£À¹PÀªÁV vÉÆAzÀgÉUÉƼÀUÁzÀ HgÀÄ- ¥ÀgÀªÀÇgÀÄUÀ¼À d£ÀgÀÄ §AzÀÄ PÀlÖ¼É ªÀiÁr¸ÀÄvÁÛgÉ. PÀlÖ¼É ªÀiÁrPÉÆAqÀ d£À ¢£À¤vÀå ¥ÀÆ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß  ¥Á°¸À¨ÉÃPÀÄ. zÉÊ£ÀA¢£À JgÀqÀÆ ºÉÆwÛ£À ¥ÀÆeÉUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ªÉÆzÀ®Ä wÃxÀð ¥Àæ¸ÁzÀ PÀlÖ¼ÉAiÀĪÀjUÉ ¤Ãr £ÀAvÀgÀ ¨sÀPÀÛgÀÄUÀ½UÉ ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ. PÀlÖ¼É ªÀiÁrPÉÆAqÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉ®¸ÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ £ÉªÀÄ䢬ÄAzÀ »A¢gÀÄUÀÄvÁÛgÉ. ºÉÆgÀqÀĪÀ zÉêÀgÀÄ, ©ÃgÀ¥ÀàzÉêÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÉêÀt¹zÉÞñÀégÀ ¸Áé«Ä GvÀÛgÀPÉÌ ªÀÄÄRªÁVªÉ. ¥Àæ¸À£Àß ªÀÄÄSÁgÀ«AzÀ F zÉêÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆf¸ÀĪÀ «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ §ºÀ¼À ²¸ÀÄÛ-±ÀæzÉÞUÀ½AzÀ DZÀgÀuÉAiÀÄ°èªÉ. PÁwðPÀ ªÀiÁ¸ÀzÀ gÁwæUÀ¼À°è ¤vÀå ¥ÀÆeÉAiÀÄÄ DPÀµÀðPÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÁgÀ CgÉAiÀÄĪÀ PÀ®Äè : «ÄQì UÉæöÊAqÀgïUÀ¼À PÁ®zÀ°è F ºÉÆwÛUÀÆ PÁAiÀÄð ¤gÀvÀªÁUÀĪÀ PÁgÀ CgÉAiÀÄĪÀ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ CdÓA¥ÀÄgÀzÀ ºÉƸÀPÉÃj, ©ÃgÀ°AUÉñÀégÀ gÀ¸ÉÛUÀ¼À°è C¯ÉÆèAzÀÄ E¯ÉÆèAzÀÄ PÁt¹UÀÄvÀÛªÉ. EzÀgÀ°è ªÀiÁrzÀ PÁgÀ, ¸ÁA¨ÁgÀ, ªÀĸÁ¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ ªÀiÁrzÀ CqÀÄUÉ ¸ÉÆUÀ¸ÁVgÀÄvÀÛzÀAvÉ. CzÀgÀ®Äè ºÀ§âzÀ «±ÉõÀ CqÀÄUÉ ¸Éë¸À®Ä F PÀ°è¤AzÀ CgÉzÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ ZÉAzÀ JAzÀÄ E°è£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. MAzÀÄ PÁ®zÀ°è CdÓA¥ÀÄgÀzÀ ²æà   QgÁ¼ÀªÀÄä eÁvÉæAiÀÄ ¨Á£À, CAvÀgÀUÀmÉÖ ²æà zÀÄUÁðA§ eÁvÉæAiÀÄ ¨Á£ÀUÀ¼À°è F CgÉAiÀÄĪÀ PÀ®ÄèUÀ½UÉ ¨sÀgÀ¥ÀÆgÀ PÉ®¸À ºÉZÀÄÑ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è PÁgÀ-¸ÁA¨ÁgÀÄ   ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ CgÉAiÀÄĪÀ PÀ°è£À°è «ÄQìVAvÀ ¨ÉÃUÀ DUÀÄvÀÛzÉ. PÀ°è¤AzÀ ¨sÁgÀPÉÌ £ÀÄdÄÓUÀÄeÁÓV §ºÀ¼À £ÀÄtÚUÉ CgÉAiÀÄ®àqÀÄwÛzÀݪÀÅ. ©ÃgÀ°AUÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¥ÁæPÁgÀzÀ ºÉÆgÀUÉ EAxÀzÉÆAzÀÄ CgÉAiÀÄĪÀ PÀ®Äè EzÉ. PÀlÖ¼É ªÀiÁr¸À®Ä §AzÀ d£À C°èAiÉÄà CqÀÄUÉ ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ F PÀ®è£ÀÄß FUÀ®Æ §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀƪÀð CdÓA¥ÀÄgÀ
ದೂರವಾಣಿ : 94810 75410

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಈ ಬ್ಲಾಗ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

87. ಬಂಗಾರದ ಭರವಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಹಣ್ಣೆ ಗುಡ್ಡ

82. "ಬಾರ್ನ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್" ಅಜ್ಜಂಪುರ ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ

ಮಹಾರಾಜರ ಕಟ್ಟೆ !