ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 2013 ರಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ

ಅಜ್ಜಂಪುರದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ನೆನಪು

ಇಮೇಜ್
ಅತ್ಮೀಯ ಓದುಗರೇ, ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೇಖನ ಅಜ್ಜಂಪುರದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೇಖನವನ್ನು ಸರಕಾರೀ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಬೆಳ್ಳಿಹಬ್ಬ ಮಹೋತ್ಸವ - 2012-13 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಅಜ್ಜಂಪುರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಒದಗಿದ ಅನುಕೂಲಗಳು, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಬಗೆಗಳು ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಓದುವಾಗ ಊರಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಸಾಗಿಬಂದ ದಾರಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತವೆ.  ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೇಖನವನ್ನು ಗೆಳೆಯ ಶ್ರೀ ಅಜ್ಜಂಪುರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನರು ಸ್ವಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅನುಕರಣೀಯ ನಡೆ. ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ, ಓದುಗರು ಅಜ್ಜಂಪುರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಲೇಖನ, ವಿವರಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಗಳ ಸಹಿತ ಕಳಿಸಲು ಕೋರುತ್ತೇನೆ.   ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂದಿರದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಕಾಲೇಜು ನಡೆಯಿತು.  ಲೇಖಕರು :   ಶ್ರೀ ಅಜ್ಜಂಪುರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಎಮ್.ಎ., (ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ.)  ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘ  ದೂರವಾಣಿ : ೯೪೮೦೧೫೦೫೪೨  ಈ ಮೇಲ್ : ajjmalli.1971@gmail.com            ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ d£À£ÀªÀÅ £ÉÆë¤AzÀ¯Éà PÀÆrgÀÄvÀÛzÉ .  EzÀPÉÌãÀÄ ºÉÆgÀvÀ®è £À