ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ

ಆತ್ಮೀಯ ಓದುಗರೇ,

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಂಗಳಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕಮೆಂಟ್ ಕಲಂ ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಾಗಲಿ. ಇದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ರಿಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ದಾಖಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ತಾವು ಊರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೆಳೆಯ ಮಂಜುನಾಥ ಅಜ್ಜಂಪುರ ಅವರು ಈ ಸಂಚಿಕೆಗಾಗಿ PÀÄgÀÄPÉëÃvÀæzÀ°è PÀ£ÀßqÀzÀ ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉ ಎಂಬ ಲೇಖನವನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗೀತೋಪದೇಶ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ ಅಜ್ಜಂಪುರ 

ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ  ಮನವಿ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಅಜ್ಜಂಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರುತ್ತಿರುವೆ. ಮಾನ್ಯ ಮಾಡುವಿರೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ.


- ಶಂಕರ  ಅಜ್ಜಂಪುರ
PÀÄgÀÄPÉëÃvÀæzÀ°è PÀ£ÀßqÀzÀ ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉ


- ಮಂಜುನಾಥ ಅಜ್ಜಂಪುರ 

ಹರ್ಯಾಣಾದಲ್ಲಿ  ಕನ್ನಡದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 
¤ªÀÄä «µÀAiÀÄ £À£ÀUÉ CµÉÆÖAzÀÄ ZÉ£ÁßV w½AiÀÄzÀÄ. ²±ÀĪÁVzÁÝUÀ ªÉÆzÀ®Ä CªÀiÁä JAzÉÆÃ, C¥Áà JAzÉÆà ¤ÃªÀÅ vÉÆzÀ®Ä £ÀÄr DgÀA©ü¹gÀ§ºÀÄzÀÄ. ¸ÀºÀdªÉÃ! DzÀgÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀßAvÀºÀªÀgÀÄ, CAzÀgÉ CdÓA¥ÀÄgÀzÀ°è ºÀÄnÖ ¨É¼ÉzÀªÀgÀÄ, CªÀÄä - C¥Àà JAzÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÀQÌAvÀ ªÉÆzÀ¯ÉàzsÀªÀÄðPÉëÃvÉæà PÀÄgÀÄPÉëÃvÉæÃ, J£ÀÄßvÀÛ¯Éà ¨É¼ÉzɪÀÅ. CzÀÄ ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉAiÀÄ ªÉÆzÀ® ±ÉÆèÃPÀ. CzÀPÀÆÌ PÁgÀt«zÉ. ¥ÀÄAqÀÄ¥ÉÆÃPÀjUÀ¼À HgÀÄ JA§ C¥ÀSÁåwAiÀÄ  £ÀªÀÄÆäjUÉ, K¼ÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ¼À »AzÉ §AzÀÄ, ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉAiÀÄ ¥ÀæZÁgÀPÉÌà «ÄøÀ¯ÁzÀ ²ªÁ£ÀAzÁ±ÀæªÀĪÀ£ÀÄß ¸Áܦ¹, Hj£À d£ÀjUÉ VÃvÉAiÀÄ - CzsÁåvÀäzÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÉÆAzÀ£ÀÄß PÀ°¹zÀªÀgÀÄ, ¸Áé«Ä ±ÀAPÀgÁ£ÀAzÀgÀÄ.

»ªÀiÁ®AiÀÄzÀ°èzÀÄÝ vÀ¥À¸ÀÄì ªÀiÁr, ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ - »A¢Ã ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ°vÀÄ, ¸ÀgÀ¼ÀªÁzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉAiÀÄ£ÀÄß CªÀgÀÄ ¸ÉÆUÀ¸ÁV CxÉÊð¹zÁÝgÉ. VÃvÁ ¥ÁgÁAiÀÄtPÉÌ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ, zÀ¥ÀàPÀëgÀUÀ¼À ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉAiÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA§ »AzÉAiÉÄà CZÀÄѺÁQ¹zÀgÀÄ. J¯ÉèqÉ CªÀÅ zÉÆgÉAiÀÄĪÀAvÉAiÀÄÆ ªÀiÁrzÀgÀÄ. AiÀiÁªÀ HjUÉà ºÉÆÃUÀ° CdÓA¥ÀÄgÀ JAzÀgÉ, ²ªÁ£ÀAzÁ±ÀæªÀÄ - ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉUÀ¼À §UÉUÉà d£À «ZÁj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ.

LªÀvÀÛgÀ - CgÀªÀvÀÛgÀ zÀ±ÀPÀUÀ¼À°è, ¨Á®åzÀ°è £ÁªÀÅ PÀAqÀ ¸ÀàzsÉðUÀ¼ÉAzÀgÉ, ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉAiÀÄ PÀAoÀ¥ÁoÀ ¸ÀàzsÉð ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀzÉà Qéeï. DzÀgÉ DUÀ Qéeï J£ÀÄߪÀ ºÉ¸ÀjgÀ°®è, CµÉÖÃ. ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉAiÀÄ°è MlÄÖ JµÀÄÖ ±ÉÆèÃPÀUÀ½ªÉ, «±ÀégÀÆ¥ÀzÀ±Àð£À AiÀiÁªÀ CzsÁåAiÀÄzÀ°èzÉ, £À» eÁÕ£ÉãÀ ¸ÀzÀȱÀA ¥À«vÀæ«ÄºÀ «zÀåvÉàJA§ÄzÀgÀ CxÀðªÉãÀÄ? C±ÉÆÃZÁå£À£Àé ±ÉÆÃZÀ¸ÀÛ÷éA AiÀiÁªÀ CzsÁåAiÀÄzÀ°è §gÀÄvÀÛzÉ? EAvÀºÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÉÃ! UɼÉAiÀÄ£ÉƧâ UÉÆüÁqÀÄwÛzÀÝgÉ, CdÄð£Á, ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁjUÁV C¼ÀÄwÛ¢ÝÃAiÉÄ? JAzÀÄ G½zÀªÀgÀÄ ¸ÀAvÉʸÀÄwÛzÀÄÝzÀÄAlÄ. CzÀÄ VÃvÉAiÀÄ ªÉÆzÀ® CzsÁåAiÀÄ `CdÄð£À «µÁzÀAiÉÆÃUÀzÀ ¥Àæ¨sÁªÀ.

zÁªÀtUÉgÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä CtÚ gÁdUÉÆÃ¥Á®, ºÁ¸ÉÖ°£À «zÁåyðUÀ½UÉ VÃvÁ ¥ÁgÁAiÀÄt ªÀiÁr¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ CzÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÉ. ¢£ÀPÉÆÌAzÀÄ CzsÁåAiÀÄ ¥ÁgÁAiÀÄt ªÀiÁr¹zÀÆÝ GAlÄ. F zÀĵÀÌøvÀåPÉÌ £À£Àß UɼÉAiÀÄgÀÄ CzɵÉÖµÀÄÖ ±Á¥À ºÁQzÀgÉÆÃ, ¨ÉÊzÀÄPÉÆAqÀgÉÆÃ, ªÀÄÄA¢£À fêÀ£ÀzÀ°è £Á£ÀÄ PÀµÀÖ £ÀµÀÖ, £ÉÆêÀÅ zÀÄBRUÀ¼À£Éßà PÁt¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. £ÀªÀÄä ¸ÉÆÃzÀgÀ ¸ÀA§A¢ü ¸Àétð®vÁ, VÃvÉAiÀÄ J¯Áè ±ÉÆèÃPÀUÀ¼À£ÀÆß J°è PÉýzÀgÉ C°è ºÉüÀÄwÛzÀݼÀÄ. ªÀåwjPÀÛ PÀæªÀÄzÀ°è PÉƣɬÄAzÀ DgÀA©ü¹AiÀÄÆ ¥ÁgÁAiÀÄt ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ. ¨ÉÃgÉAiÀÄ HgÀÄUÀ½AzÀ §gÀĪÀ Cwy ¥ÁªÀÄgÀgÀÄ CPÀëgÀ±ÀB ¨ÉPÀ̸À ¨ÉgÀUÁUÀÄwÛzÀÝgÀÄ.

ºÁ¸Àå¸Á»w ©Ãa CªÀgÀÄ D¹àj£ï JA§ OµÀ¢üAiÀÄ GzÁºÀgÀuÉ ºÉý £ÀV¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. D OµÀ¢ü LªÀvÀÛgÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è vÀÄA§ d£À¦æAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. £ÀªÀÄä d£À AiÀiÁªÀÅzÀ£Éßà ªÀiÁqÀ°, CwgÉÃPÀ eÁ¹Û. J®è ªÉÊzÀågÀÆ, J¯Áè PÁ¬Ä¯É PÀ¸Á¯ÉUÀ½UÀÆ D¹àj£ï£Éßà §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀAvÉ. UÀ©üðtÂUÀÆ D¹àj£ï, ªÀÄPÀ̽UÀÆ D¹àj£ï, ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÀªÀjUÀÆ D¹àj£ï JAzÀÄ ©Ãa QZÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ.
CgÀªÀvÀÛgÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è £ÀªÀÄUÉ ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉAiÀÄÆ D¹àj£ï£ÀAvÉ DVºÉÆÃVvÀÄÛ. CwAiÀÄÆ D¬ÄvÀÄ, CfÃtðªÀÇ D¬ÄvÀÄ. £ÁªÉ¯Áè UɼÉAiÀÄgÀÄ ªÀiÁPïìðªÁ¢UÀ¼ÁzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è, F ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉ - ¨sÀd£É - zÉêÀ¸ÁÜ£ÀUÀ½AzÀ «ªÉÆÃZÀ£É ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ½zÀݪÉÇà K£ÉÆÃ! DzÀgÀÆ, ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ AiÀÄÄzÀÞ £ÀqÉzÀ ºÁUÀÆ VÃvÉÆÃ¥ÀzÉñÀªÁzÀ eÁUÀ J¤¹zÀ PÀÄgÀÄPÉëÃvÀæzÀ DPÀµÀðuÉ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀ°®è. PÀȵÁÚdÄð£ÀgÀ VÃvÉÆÃ¥ÀzÉñÀzÀ avÀæzÀ §UÉV£À ¦æÃwAiÀÄÆ §vÀÛ°®è.

²æÃPÀȵÀÚ£ÀÄ CdÄð£À¤UÉ VÃvÉÆÃ¥ÀzÉñÀ ªÀiÁrzÀ vÁtzÀ°è E½zÁUÀ, £Á£ÀAvÀÆ CPÀëgÀ±ÀB PÀÄtÂzÁrzÉ. §ºÀÄ¥Á®Ä UÀA©üÃgÀ ªÀÄÄzÉæ ºÁPÀĪÀ, vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀÆgÀÄ Q¯ÉÆà ¨sÁgÀ ºÉÆvÀÛAvÀºÀ ªÀÄÄR¨sÁªÀzÀ £À£Àß GvÁìºÀ - ¸ÀA¨sÀæªÀÄ £ÉÆÃr, £À£Àß ºÉAqÀwUÉ CZÀÑj. EzÉäæÃ, aPÀ̪ÀÄPÀ̼ÀAvÉ ¸ÀA¨sÀæ«Ä¸ÀÄwÛ¢ÝÃj JAzÀ¼ÀÄ. VÃvÉÆÃ¥ÀzÉñÀzÀ eÁUÀzÀ°è PÀȵÁÚdÄð£ÀgÀ, gÀxÀzÀ zÉÆqÀØ UÁvÀæzÀ ¥ÀæwªÉÄUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¹zÁÝgÉ. EzÉà vÁtzÀ°è VÃvÉÆÃ¥ÀzÉñÀ DzÀzÀÄÝ JA§ ¥sÀ®PÀªÀÇ EzÉ. £Á£ÀAvÀÆ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AvÀÄ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ¢AzÀ ¥sÉÆÃmÉÆà vÉUɹPÉÆAqÉ. EwºÁ¸À - LwºÀå - ¥ÀÄgÁt - ªÀĺÁPÁªÀåUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ°è C¸ÀzÀȱÀªÉ£ÀÄߪÀAvÉ, C«£Á¨sÁªÀ¢AzÀ MAzÀ£ÉÆßAzÀÄ vÀ¼ÀPÀÄ ºÁQPÉÆArªÉ. LwºÁ¹PÀ ¸ÀvÁå¸ÀvÀåvÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀÄgÁªÉUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¨Áj C¥Àæ¸ÀÄÛvÀ - UËt. £Á£ÀAvÀÆ £À£ÉÆß¼ÀV£À vÀPÀð, ªÉÊeÁÕ¤PÀ «±ÉèõÀuÉ, C¼ÀvÉ - ¯ÉPÁÌZÁgÀUÀ¼À ¸ÁzsÁå¸ÁzsÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß MwÛ CzÀÄ«Ä »r¢nÖzÉÝ.

ºÀwÛgÀzÀ°èAiÉÄà ¥ÀÄlÖ ¥ÀÄlÖ UÀÄrUÀ½ªÉ. ªÁå¸À ªÀĺÀ¶ðUÀ¼À ªÀÄA¢gÀ«zÉ. CªÀgÀÄ ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ PÀvÀÈð. CªÀgÀ ¥ÀæwªÉÄAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÁå¸À¦ÃoÀzÀ°è ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉAiÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ«zÉ. D ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £Á£ÀÄ ¸ÀÜA©üèsÀÆvÀ£ÁzÉ. KPÉAzÀgÉ C°èzÀÄÝzÀÄ ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉAiÀÄ, PÀ£ÀßqÀzÀ zÀ¥ÀàPÀëgÀUÀ¼À ¥ÁgÁAiÀÄtzÀ ¥Àæw. £ÀªÀÄÆäj£À ¸Áé«Ä ±ÀAPÀgÁ£ÀAzÀgÀÄ CZÀÄѺÁQ¹zÀ PÀ£ÀßqÀ °¦AiÀÄ ¥ÀÄlÖ UÀæAxÀ. CzÀÄ £À£ÀUÉ fêÀªÀiÁ£ÀzÀ CZÀÑj. PÀÄgÀÄPÉëÃvÀæzÀ°è PÀ£ÀßqÀzÀ ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉ! C°èzÀݪÀgÀ£É߯Áè «ZÁj¹, C°è£À J®è EAVèµï - »A¢ ¨ÉÆÃqÀÄðUÀ¼À£É߯Áè N¢, «ªÀgÀPÁÌV C¯ÉzÁrzÉ. ºÉZÀÄÑ «ªÀgÀ ®¨sÀåªÁUÀ°®è. ¥ÁæAiÀıÀB F J®è ªÀÄA¢gÀ, PÀlÖqÀUÀ¼À ¤ªÀiÁðtPÁÌV ±Àæ«Ä¹zÀ ¸Áé«Ä ¸ÀvÁå£ÀAzÀgÀÄ, £ÀªÀÄÆäj£À ¸Áé«Ä ±ÀAPÀgÁ£ÀAzÀgÀ ¦æAiÀIJµÀåjgÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀAPÀgÁ£ÀAzÀgÉà C£ÀÄUÀ滹zÀ ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉAiÀÄ ¥Àæw CzÉà DVgÀ¨ÉÃPÀÄ. E®èªÁzÀgÉ ±ÀÄzÀÞ »A¢¨sÁµÉAiÀÄ gÁdåªÁzÀ F ºÀAiÀiÁðuÁzÀ°è, PÀ£ÀßqÀ °¦AiÀÄ ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉAiÀÄÄ ªÁå¸ÀªÀĺÀ¶ðUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ gÁgÁf¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÉÃ? J°èAiÀÄ CdÓA¥ÀÄgÀ, J°èAiÀÄ PÀÄgÀÄPÉëÃvÀæ?! ¨ÉlÖzÀ £É°èPÁ¬Ä, ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ G¥ÀÄà MAzÁUÀĪÀ «¸ÀäAiÀÄzÀ ªÀZÀ£À, ...JvÀÛtÂAzÉvÀÛt ¸ÀA§AzsÀªÀAiÀiÁå.... Q«UÀ¼À°è C£ÀÄgÀt¸ÀÄwÛvÀÄÛ.

* * * * * * *ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

  1. ನಿಮ್ಮ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಗೀತೋಪದೇಶದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ಕನ್ನಡದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಂತೆ ಅನುಭವವಾಯಿತು. ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ, ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲೇಬೇಕೆಂದು ಮನಸ್ಸಾಗಿದೆ!

    ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

    -ನರೇಂದ್ರ

    ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
  2. ಆತ್ಮೀಯ ನರೇಂದ್ರ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

    ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ

ಈ ಬ್ಲಾಗ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

04. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಯೋಧ, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ, ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟರು

124 ಮೃತ್ತಿಕೆಯೊಳಗಣ ಅಪರೂಪದ ವಜ್ರ _ ಗೌ.ಮ. ಉಮಾಪತಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀ

ಅಜ್ಜಂಪುರ ಸೀತಾರಾಂ